Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici

Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici

Niegowić 62

32-420 Gdów

Tel: (12) 251-95-14

"Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej ..."

„Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej na  terenie Gminy Gdów”


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. w naszej szkole realizowany jest projekt
 pt. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
na  terenie Gminy Gdów” prowadzony przez Gminę Gdów, realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Celem projektu jest:


- podniesienie jakości pracy Oddziałów Przedszkolnych poprzez doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich,

- stworzenie warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-4 lat, poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb dzieci młodszych,

- zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom, poprzez dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci młodszych,

- stworzenie warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-4 lat, poprzez organizację placu zabaw dostosowanego do potrzeb i możliwości dzieci.

 

 

Odbiorcami projektu są:

- dzieci w wieku przedszkolnym

 

 

Rodzaj zdobywanych umiejętności:

 - w ramach projektu przewidziano szereg działań wspierających i stymulujących

 

 

Problematyka:

W celu realizacji projektu niezbędne jest dostosowanie placu zabaw, pomieszczeń toalet dla dzieci i personelu, sal zajęć dla dzieci, umeblowanie pomieszczeń, doposażenie pomieszczenia kuchni, zaplecza i szatni, a także w sprzęt ICT zapewniający nowoczesne prowadzenie zajęć.

 

 

Efekty:

Dostosowanie placu zabaw, pomieszczeń toalet do potrzeb młodszych dzieci w wieku przedszkolnym. Zakup wyposażenie pozwalającego na efektywne przeprowadzanie edukacji przedszkolnej - pomoce dydaktyczne i edukacyjne, zabawki.