Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici

Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici

Niegowić 62

32-420 Gdów

Tel: (12) 251-95-14

"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania"

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół z terenu Gminy Gdów”

nr UDA-POKL.09.01.02-12-162/11-00

realizator
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Gdowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Od 1 września 2012 r. do grudnia 2013 w naszej szkole realizowany jest projekt pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I – III szkół z terenu Gminy Gdów” prowadzony przez Gminę Gdów, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest:
- zaproponowanie uczniom z klas I – III oferty edukacyjno – wychowawczej zgodnej z indywidualnymi potrzebami, możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi dziecka
- wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły                                     

W naszej szkole realizowane  są:
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy
- zajecia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczo - matematycznych 

Artykuły